Archiv autora: sebous

Jmenování členů Valného shromáždění a Výkonného výboru CK CAMPT

Zasedání orgánu konsorcia svolává manažer projektu minimálně 10 dní před konáním zasedání. Frekvence setkávání je stanovena:

  Řádné zasedání Mimořádné zasedání
Valné shromáždění Nejméně 1x ročně Kdykoli na základě písemné žádosti Výkonného výboru nebo 1/3 členů Valného shromáždění
Výkonný výbor Nejméně 2x ročně Kdykoliv na základě písemné žádosti kteréhokoli člena výkonného výboru

 

Valné shromáždění a Výkonný výbor může platně rokovat a rozhodovat, pouze jsou-li přítomny nebo zastoupeny nejméně dvě třetiny (2/3) jeho členů (kvórum). Každý člen Valného shromáždění a Výkonného výboru přítomný nebo zastoupený na zasedání má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato prostou většinou hlasů.